Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες

Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες

Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται από άτομα που έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική ομάδα, είναι ευαισθητοποιημένα στη φιλοσοφία της πρόληψης και έχουν έντονο κίνητρο να συνεχίσουν να υπάρχουν και να λειτουργούν ως ομάδα. Μπορεί να είναι: είτε μέλη διαφορετικών ομάδων , είτε μέλη της ίδιας ομάδας (π.χ. να προέρχονται όλα από μια ομάδα γονιών).Οι στόχοι τίθενται από την ίδια την ομάδα, η παρουσία του συντονιστή σταδιακά μειώνεται με σκοπό την αυτονόμηση της ομάδας.

Βασικός στόχος είναι η προαγωγή της έννοιας της αυτοβοήθειας στην πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, μέσα από τη δημιουργία ενός χώρου συνάντησης ανθρώπων, με κοινούς προβληματισμούς και ανησυχίες, ανθρώπων που έχουν συνειδητοποιήσει την ευθύνη για ότι συμβαίνει γύρω μας, και που υιοθετούν στην καθημερινότητα τους πρακτικές αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης, ενεργούς συμμετοχής σε κοινωνικά ζητήματα.

Η αλληλεπίδραση που προκύπτει μπορεί να οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός κοινού χώρου δράσης και έκφρασης ενός δικτύου επικοινωνίας ανθρώπων με κοινή στάση ζωής.

Το πρόγραμμα “Εκπαίδευση στην Αυτοδιαχείριση” σχεδιάστηκε από το Κέντρο μας υπό την εποπτεία του προγράμματος ‘’Προαγωγή της Αυτοβοήθειας’’.( ερευνητικό πρόγραμμα του τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).